Algemene voorwaarden Carantos Webshop.

1. Algemeen.

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van bvba Carantos met ondernemingsnummer BE0 446933240 en maatschappelijke zetel in de Gildestraat 8 te 8370 Blankenberge, hierna ‘de verkoper’ genoemd.  De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Carantos wordt geplaatst via www.carantos.be of webshop.carantos.be

De website van Carantos bvba werd gecreëerd in opdracht van, en wordt beheerd door de verkoper.  Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website – hierna genoemd ‘de klant’ – bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en die het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen.  Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die op de website worden gepubliceerd.  Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk.  Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden voor welke reden ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van onze factuurvoorwaarden en die van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.  Er kan steeds contact opgenomen worden met de klantendienst in geval van onduidelijkheid.

2. Aanbod en bestelling.

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.carantos.be of webshop.carantos.be

Bestellingen via de website worden geacht voor niet beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst.  Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI ’Marktpraktijken en consumentenbescherming’ in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.  Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen dit te melden aan de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt, en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.  De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstige vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.  Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de klantendienst voor bijkomende inlichtingen via het contactforumlier op onze site, of op het telefoonnummer 050 411608.  Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling.

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van bestelling.  Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 % btw met uitzondering van intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW nummer, waar een BTW tarief van 0 % geldt.  De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW nummer.

Voor levering in België zijn de prijzen exclusief de leveringskosten.  De leveringskosten die vermeld staan op de site gelden voor België.  De kosten voor verzending naar andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan, en gebeurt via één van de volgende betalingsmogelijkheden  :  Directe bankoverschrijving of PayPall.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag.  In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zo niet vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met vouchers.  (kadeaubonnen).  Indien via de webwinkel wordt betaald met een cadeaubon waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk.  De klant kan steeds in contact komen met de klantendienst om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.

4. Bevestiging bestelling.

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via email.

5. Levering.

Levering is voorlopig enkel mogelijk in de Europese landen.

De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald.  Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijk leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag, en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor alle leveringen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6. Retour.

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in het gamma van Carantos.  Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking,.  De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

Voedingswaren met een open verpakking, echter, worden niet meer teruggenomen.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn geen kosten noch vergoedingen verbonden.

7. Garantie.

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 7 dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : Carantos bvba, Gildestraat 8 te 8370 Blankenberge of via een bericht op de contactpagina van de website.

Er wordt dan in overleg met de klant naar een oplossing gezocht. Bij retour gebeurt dit zoals vermeld onder punt 6.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor om het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs.

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zijn doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website.

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de producten en de activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventuele door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy.

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit voor zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.  Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper of het contactformulier.  De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

11. Intellectuele eigendom.

Alle onderdelen van de site van de verkoper, zijn exclusieve eigendom van de verkoper.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die een automatische link willen instellen tussen de eigen site en die van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.